W przypadku gdy pracownik/zleceniobiorca nie otrzyma od byłego/obecnego pracodawcy/zleceniodawcy deklaracji PIT11 za poprzedni/poprzednie lata, w której określane są przychody, koszty, dochody oraz zaliczka na podatek dochodowy, powinien sam określić ww. parametry i rozliczyć samemu w PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) rocznym.

 

Najpewniejszym sposobem jest odnalezienie w historii bankowości elektronicznej wszystkich wpływów na konto z tytułu wynagrodzenia za umowę zlecenie (za cały rok podatkowy), a następnie zsumowanie ich. Otrzymana kwota stanowi dochód pracownika/zleceniobiorcy.

 

Aby otrzymać pozostałe wartości najlepiej posłużyć się dowolnym kalkulatorem wynagrodzeń; w internecie można odnaleźć ich wiele. Poniżej podajemy link do jednego z przykładowych.

https://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-umow-zlecenie

 

Jak skorzystać z takiego kalkulatora, aby uzyskać kwoty: przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (dochód został obliczony jako suma wszystkich otrzymanych w danym roku wpłat na konto lub gotówki od danego pracodawcy/zleceniodawcy) ?

 

Jeżeli osoba wykonywała zlecenie w 2016 r. na kwotę netto 149,51 zł miesięcznie przez cały rok i była ubezpieczona na pełnym ZUS-ie bez dobrowolnego chorobowego, to we wskazanym kalkulatorze zaznacza następujące pozycje:

149,51 netto

Schemat składek - osoba bez innego zatrudnienia

 

Następnie należy uruchomić funkcję oblicz .

 

W kolumnie podatek wyświetlają się kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które powinny być odprowadzone przez pracodawcę/zleceniodawcę do właściwego urzędu skarbowego.

Pracownik/zleceniobiorca ma prawo wykazać te zaliczki w rocznym PIT niezależnie od tego, czy pracodawca/zleceniodawca odprowadził/nie odprowadził zaliczek.

W związku z powyższym sumę zaliczek ze wszystkich miesięcy (kiedy otrzymano wynagrodzenie) należy wpisać do pozycji w rocznym PIT (np PIT-37) jako zaliczka pobrana przez płatnika.

 

W kolumnach ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pracownik) wyświetlają się kwoty na ubezpieczenia społeczne (kolumna ubezpieczenie chorobowe powinna wyświetlać wartości 0 zł). Suma tych kolumn z całego roku winna być wpisana do PIT rocznego w pozycji składki na ubezpieczenia społeczne (dział odliczenia od dochodu).

 

W kolumnie ubezpieczenie zdrowotne wyświetlają się kwoty na ubezpieczenie zdrowotne, których część winna być wpisana do PIT rocznego w pozycji składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział: odliczenia od podatku).


WAŻNE !!! Uzyskaną kwotę (suma składek na ubezpieczenie zdrowotne) należy podzielić przez 9, a następnie pomnożyć przez 7,75. Dopiero taki wynik wpisujemy do pozycji w PIT składki na ubezpieczenia zdrowotne.